Algemene voorwaarden October

Wij heten u welkom op october.eu en app.october.eu (hierna de "Site").

De site wordt gepubliceerd door October SA (RCS Paris 804 264 174), 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs, Frankrijk

Directeur van de publicatie: Olivier Goy - Voorzitter

E-mailadres: [email protected]

De secties voorbehouden voor kredietnemers (onder de gidsen fr.october.eu/kredietnemer en app.october.eu/verzoeken) en de sectie voorbehouden voor professionele beleggers (onder de gids fr.october.eu/instellingen) worden aangeboden door October Factory (RCS Paris 823 469 846), een door de Autorité des Marchés Financiers erkende portefeuillebeheerder onder het nummer GP16000030. In overeenstemming met de reglementering is het bezoldigingsbeleid van October Factory voor het personeel beschikbaar vanaf October Factory op schriftelijk verzoek.

De andere secties worden aangeboden door October IFP (RCS Paris 808 353 155), geregistreerd als Participating Finance Intermediary bij de Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), onder nummer 15000364. October IFP is een Lemon Way-betalingsdienstverlener onder nummer 69593 in het REGAFI-register.

De Site wordt gehost door OVH (RCS Lille Métropole 424 761 419), Société par actions simplifiée, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk en Amazon Web Services LLC, postbus 81226, Seattle, WA 98108-1226.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze GBV is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

De navigatie op de Site is onderworpen aan de geldende Europese en Franse wet- en regelgeving en aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "GCU").

Daarna verwijst oktober naar oktober SA en haar dochterondernemingen.

1. Toegang tot de site

1.(1) Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle functies van de Site, moet u een volwassene zijn of een minderjarige met toestemming van de ouders, niet worden beschouwd als een "US person" zoals gedefinieerd door de Amerikaanse belastingdienst, een bankrekening hebben in de Eurozone, een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer.

Voor de toegang tot bepaalde delen van de Site is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist. In dit geval is het aan u om de nodige maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te verzekeren. U kunt ze op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze delen kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van deze codes te voorkomen. Wij nodigen u uit om ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u kennis zou kunnen krijgen.

U erkent dat de gegevens die u ons meedeelt en die in onze informatiesystemen zijn opgeslagen, juist zijn en een bewijs van uw identiteit vormen. Wij zouden het op prijs stellen als u ons op de hoogte zou kunnen brengen van een eventuele wijziging van deze gegevens.

In geval van niet-naleving van de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven regels behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Site op te schorten, in welk geval wij u zo snel mogelijk zullen informeren.

Hoewel wij alles in het werk stellen om de Site te allen tijde toegankelijk te houden, kunnen wij deze toegang niet onder alle omstandigheden garanderen. De toegang tot de Site kan namelijk, met name om redenen van onderhoud, actualisering of om enige andere reden buiten onze controle, worden onderbroken zonder enige aansprakelijkheid van de kant van oktober. De navigatie op de marktplaats is volledig veilig (SSL - https).

1.2. registratie van individuele kredietverstrekkers

1.2.1 Pre-registratie - Stap 1: Validatie van de TOS

Voordat u toegang kunt krijgen tot de lijst met projecten die op de site beschikbaar zijn, moet u :

Voorregistreren (door uw naam, achternaam, e-mailadres te vermelden en een wachtwoord te kiezen dat ten minste 8 karakters inclusief 1 nummer moet bevatten) ;

Valideer deze Algemene Voorwaarden van de Site, evenals de Algemene Voorwaarden van de Payment Service Provider en/of de Electronic Money Service Provider of elke tussenpersoon die gemandateerd wordt door het Platform dat op de Site verschijnt op het adres fr.october.eu/cgupsp door het vakje aan te vinken dat hiervoor voorzien is;

Bevestig uw e-mailadres door te klikken op de link in de e-mail die u na uw preregistratie ontvangt.

In dit stadium wordt u automatisch geregistreerd om een regelmatige nieuwsbrief te ontvangen waarin de nieuwe projecten die beschikbaar zijn op de Site worden voorgesteld, evenals de evolutie van de lopende projecten. Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, hoeft u zich alleen maar af te melden wanneer u de eerste brief ontvangt door te klikken op de link die in de brief is opgenomen.

Na deze stap heeft u de keuze om uw abonnement voort te zetten of om de site te bekijken om de te financieren projecten te ontdekken.

1.2.2 Voorregistratie - Stap 2: Beveiliging, tweefactorige authenticatie en eenvoudige elektronische handtekening

Er wordt u gevraagd om aanvullende informatie, waaronder uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer.

Het investeringsproces en de eenvoudige elektronische ondertekening van leencontracten op de Site vindt plaats via een beveiligde sessie (SSL - https) met twee-factor authenticatie inclusief 2 stappen:

 • De eerste fase van de authenticatie wordt uitgevoerd met behulp van uw e-mail en uw wachtwoord;
 • De tweede fase wordt uitgevoerd door het sturen van een sms naar uw mobiele telefoon met een handtekeningscode die op de site moet worden geregistreerd om uw preregistratie te valideren en uw toestemming om u aan de TOS van de site te houden, volledig uit te drukken.

1.2.3 Registratie: KYC (ken uw klant) proces - Verificatie van uw identiteit

Aangezien IFP in oktober een bemiddelingsactiviteit in de participatieve financiering uitvoert, is de Site onderworpen aan de geldende reglementering inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Daarom moet u, alvorens toegang te krijgen tot alle functionaliteiten van de Site, en in het bijzonder om te kunnen investeren in overeenstemming met artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, de volgende 3 documenten downloaden:

 • Kopie van een van de volgende 3 soorten documenten
  • Geldig paspoort (pagina 2 en 3) in kleur
  • Geldige nationale identiteitskaart (voor/achter) in kleuren
  • Geldige verblijfsvergunning (voor en achter) in kleur
 • Belastingverblijf van particulieren (een kopie van een van de volgende documenten)
  • Waterafvoer (minder dan 3 maanden) ;
  • Elektriciteitsrekening (minder dan 3 maanden);
  • Gasrekening (minder dan 3 maanden);
  • Telefoon-, gsm- of internetrekening op uw adres (- 3 maanden);
  • Woningbelasting (kan worden doorgegeven van 01/11 tot 30/04) ;
  • Onroerendgoedbelasting of geschatte belasting van derden (kan worden verzonden van 01/10 tot 31/03);
  • Huurbon van een instelling (minder dan 3 maanden).
 • Een bank- of postidentiteitskaart

Deze controlestap is volledig handmatig en kan tot 2 werkdagen duren.

Elke valse of onregelmatige aangifte kan worden onderworpen aan een specifieke behandeling om fraude te voorkomen.

1.2.4 Toereikendheid van uw oktoberaccount

Voordat u kunt investeren op de site in overeenstemming met artikel 2 van deze TOS, moet u uw oktoberaccount financieren met een creditcard (tot € 1.000 per transactie, binnen een limiet van € 2.000 over 30 glijdende dagen) of door middel van een overschrijving.

1.2.5 Toereikendheidstoets

Aan het einde van het verificatieproces moet u een meerkeuzevragenlijst beantwoorden (geschatte voltooiingsduur: 1 minuut) om uw investeringscapaciteit en geschiktheid om te investeren op de site te bevestigen.

1.3) Registratie van de lener

1.3.1 Test of uw bedrijf in oktober in aanmerking komt voor financiering, gratis en vrijblijvend

Via de volgende link: https://fr.october.eu/emprunter/ kunt u in oktober testen of uw bedrijf in aanmerking komt voor financiering. U hoeft alleen maar eerst de SIREN van uw bedrijf, het bedrag van de benodigde financiering en het doel van de financiering door te geven.

Om het resultaat van uw toelatingstest te ontvangen, wordt u gevraagd zich te registreren en met name uw e-mailadres en de behoefte aan financiering te controleren.

1.3.2 Samenstelling van het financieringsdossier en analyse

De samenstelling van het financieringsdossier zal voornamelijk manueel zijn en vereist dat de volgende documenten worden opgestuurd (zonder dat deze lijst exhaustief is):

 • De laatste 3 fiscale bundels (bijlagen 1 tot en met 17)
 • Het schema van uw bestaande schulden

Een analist neemt zo snel mogelijk contact met u op via e-mail en telefoon om uw project te bestuderen en uw behoeften beter te begrijpen. De analist kan u om aanvullende documenten vragen als dat nodig is om zijn analyse voor te bereiden, die hij vervolgens formeel zal voorleggen aan het Kredietcomité van de Oktoberfabriek.

De duur van dit proces is variabel en duurt gemiddeld 4 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de aard van het bestand en de snelheid van de uitwisselingen.

Na validatie door het oktober-fabriekscomité wordt de financieringsaanvraag naar het IFP van oktober gestuurd, dat beslist over het in aanmerking komen voor financiering met eigen vermogen.

1.3.3 KYC (Ken uw klant) proces - Verificatie van de identiteit van uw bedrijf en de identiteit van de directeur(en) die bevoegd is (zijn) om het bedrijf te binden

Oktober Factory is onderworpen aan de geldende regelgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en daarom zullen we, parallel aan de kredietanalyse, de identiteit van de eindbegunstigden van de transactie en het management van de onderneming moeten valideren.

Elke valse of onregelmatige aangifte kan het voorwerp uitmaken van een specifieke behandeling ter voorkoming van fraude.

1.3.4 Aanvaarding van de kredietaanbieding / elektronische handtekening

De beslissing van het Oktober Fabriek Krediet Comité is gebaseerd op een analyse die rekening houdt met meerdere factoren (een uitleg van ons analyseproces is hier beschikbaar). Indien het Oktober Fabriek Krediet Comité akkoord gaat, wordt de financieringsaanvraag doorgestuurd naar Oktober IFP, dat al dan niet zal bevestigen dat het in aanmerking komt voor Deelnemende Financiering en zal weigeren of instemmen met de financiering van het project door de particuliere kredietverleners op de Site. U erkent de soevereiniteit van het Oktober Fabriek Krediet Comité bij het nemen van de beslissing om in te stemmen of te weigeren met de financiering van uw project, en dat de beslissing om te weigeren niet de verantwoordelijkheid van Oktober Fabriek zal aangaan.

In geval van een positieve reactie van ons wordt uw project pas na de ondertekening van onze Loopbaanovereenkomst online gezet. De Loopbaanovereenkomst vermeldt de informatie die u tijdens de in de paragrafen 1.3.1 tot 1.3.4 van deze TOS beschreven stappen hebt verstrekt, de belangrijkste kenmerken van de lening (bedrag, looptijd, tarief, vergoedingen en provisies, geschatte TEG) en de wettelijke voorwaarden van de online plaatsing van uw project op de Website.

De Lenerovereenkomst moet door u handmatig of elektronisch worden gecontroleerd en ondertekend.

Door de ondertekening van de Loopbaanovereenkomst en de daaraan gehechte volmacht machtigt u IFP oktober formeel om namens u de meervoudige leningsovereenkomsten van de kredietverstrekkers elektronisch te ondertekenen.

2. Gebruik van de site

Wij herinneren u eraan dat het gebruik van de Site veronderstelt dat u over de nodige hardware en software beschikt om het internet te gebruiken.

Bovendien herinneren wij u eraan dat het internet de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevensoverdracht niet kan garanderen en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van fouten, weglatingen, verwijderingen, vertragingen, storingen (met name als gevolg van virussen), communicatielijnen, computerhardware en -software waarover wij geen controle hebben, of in geval van ongeoorloofd gebruik van of schade aan enige inhoud die u op deze Site publiceert.

Op de beveiligde gebieden kunt u zich informeren over investerings- of leenmogelijkheden en dus ofwel lenen aan bedrijven ofwel lenen van particulieren.

U verbindt zich ertoe de op de Site ter beschikking gestelde informatie uitsluitend te gebruiken voor het bepalen van de mogelijkheid om financiering aan te vragen of te verkrijgen.

Bovendien gaat u ermee akkoord de maand oktober te vrijwaren voor alle schadelijke gevolgen die direct of indirect verband houden met het gebruik dat u van de dienst maakt.

De volgende bepalingen worden uitdrukkelijk onder uw aandacht gebracht. Door gebruik te maken van deze Site gaat u ermee akkoord deze niet te gebruiken:

 • content te verspreiden die schadelijk, lasterlijk, ongeoorloofd, kwaadwillig, inbreukmakend op de privacy of beeldrechten, aansporing tot geweld, rassenhaat of etnische haat is;
 • de site te gebruiken voor politieke, propagandadoeleinden of om te proselytizeren;
 • reclame- of promotie-inhoud te publiceren;
 • informatie of inhoud te verspreiden die de gevoeligheden van jongeren kan beledigen;
 • illegale activiteiten te verrichten, met name het schenden van de rechten van houders van rechten op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz;
 • een identificatiemiddel gebruiken dat lasterlijk is, kwaadwillig, inbreuk maakt op de privacy of het recht op beeldvorming, aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat.

Oktober kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van deze Site.

2.1 Diensten die op de Site worden aangeboden

2.1.1 U wenst te lenen op de Site

De geldschieters die investeren in de Franse site van oktober zijn natuurlijke personen met een wettelijke leeftijd.

De Oktoberrekening is een rekening waarmee u eenvoudigweg uw spaargeld kunt beleggen in leningen van Franse bedrijven.

U kunt een oktoberaccount openen vanaf € 50 en vanaf € 20 lenen aan vele bedrijven die door onze teams van analisten zijn geselecteerd.

U kiest de bedrijven die u bevallen, en in een paar klikken krijgt u de afbetalingen die de bedrijven waaraan u heeft uitgeleend, elke maand gehonoreerd krijgen.

Wij nodigen u uit om de Algemene Voorwaarden van onze Payment Service Provider en/of Electronic Money Service Provider of een door het Platform aangewezen tussenpersoon die op de Website verschijnt op het adres fr.october.eu/cgupsp te lezen, waarin de werking van de betalings- en terugbetalingsoperaties die op uw Oktober Account kunnen worden uitgevoerd, wordt beschreven.

Wij herinneren u eraan dat het uitlenen van geld aan kleine en middelgrote ondernemingen een risico inhoudt dat de uitgeleende bedragen geheel of gedeeltelijk verloren gaan en dat u verplicht bent de uitgeleende bedragen voor de gehele duur van de lening te immobiliseren. Wij nodigen u uit uw spaargeld te diversifiëren over een groot aantal projecten om het risico van wanbetaling (en verlies) op een bepaald project te compenseren. Diversificatie is een fundamenteel punt voor elke belegger op een uitleenplatform.

Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om erover na te denken en de documentatie die u op de Site ter beschikking wordt gesteld zorgvuldig te lezen en alle informatie die u nuttig acht te controleren voordat u een beslissing neemt.

Oktober IFP is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van de door u op de Site verstrekte leningen en herinnert u eraan dat u het volledige initiatief en de verantwoordelijkheid behoudt voor de leenkeuzes die op de Site worden gemaakt.

2.1.2 U wenst te lenen op de Site

U bent een bedrijf dat gevestigd is in Europees Frankrijk en geregistreerd staat in het Handels- en Bedrijvenregister en u hebt ten minste twee fiscale jaren afgesloten.

U heeft een zakelijke lening nodig om een specifiek project te financieren, snel en zonder compensatie.

De teams van October Factory zullen uw dossier analyseren en u toegang geven tot een basis van investeerders die klaar staan om uw project te financieren. In dit opzicht verbindt u zich ertoe om October Factory, voor de studie van uw dossier en vervolgens in het kader van de informatie die op de Site wordt verspreid, te voorzien van nauwkeurige, precieze en volledige informatie over uw project en de situatie van uw bedrijf.

Wij nodigen u uit om de Algemene Voorwaarden van onze Payment Service Provider en/of Electronic Money Service Provider of een door het Platform aangewezen tussenpersoon die op de Website verschijnt op het adres fr.october.eu/cgupsp te lezen, waarin de werking van de betalings- en terugbetalingsoperaties die op uw Oktober Account kunnen worden uitgevoerd, wordt beschreven.

Wij herinneren u eraan dat het lenen van geld van het publiek een risico op overmatige schuldenlast met zich meebrengt, dus zorg ervoor dat u uw financieringsbehoeften en uw vermogen om zorgvuldig af te lossen definieert.

Oktober geeft geen financieel advies aan kredietnemers en is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van eventuele leningen die u via de Site ontvangt. U behoudt het volledige initiatief en de verantwoordelijkheid voor de financiering en terugbetaling van uw project.

2.1.3. U wilt October introduceren bij uw kennissen

Elke October kredietverstrekker heeft een unieke promotiecode om het platform te introduceren bij hun kennissen. Deze promotiecode werkt als volgt: als een kredietverstrekker (de "Verwijzer") zijn code deelt met een kennis (de "Verwijzer"), ontvangen beiden een bonus van €20 als de Verwijzer een October rekening opent met de promotiecode en €500 leent (of €200 als de verwijzer loyaliteitsvoordelen geniet).

Het bedrag aan bonussen dat kredietverstrekkers kunnen verdienen door het platform te introduceren is gemaximeerd op €200. Zodra zij de limiet van de bonussen die zij kunnen ontvangen hebben bereikt, zullen verwijzers geen bonus meer ontvangen. Verwijzers zullen professionele partners van October moeten worden en een contract moeten tekenen met het platform om de voorwaarden vast te leggen waaronder zij betaald zullen worden om October te introduceren bij mensen die geïnteresseerd zijn in het verstrekken van leningen aan bedrijven. Om een partnerschap met October aan te gaan, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

2.2. downloadbare inhoud

Wij kunnen u op deze Site inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de "Downloadbare Inhoud"). Door deze Downloadbare Inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze GBV.

Wij verlenen u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud uitsluitend te gebruiken voor uw persoonlijk en privégebruik, gratis en voor de wettelijke termijn van de auteursrechtelijke bescherming. Elke reproductie, representatie, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud moet uitdrukkelijk door ons worden goedgekeurd.

2.3. gegevens van persoonlijke aard

In de loop van het gebruik van deze Site zal oktober persoonlijke gegevens verwerken. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, verwijzen wij u naar ons privacybeleid, dat toegankelijk is via de volgende link: https: //fr.october.eu/confidentialite

3. Prijsvoorwaarden

Voor de prijzen van de diensten die op de Site worden aangeboden, verwijzen wij u naar onze specialepagina.

4. Belastingheffing

Bepaalde informatie met betrekking tot de belastingheffing op het verstrekken van leningen door individuele beleggers wordt uitsluitend ter informatie gegeven op de Site, op onze faq. U erkent dat deze informatie uitsluitend ter informatie wordt gegeven en geen fiscaal advies vormt.

Oktober kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële en fiscale gevolgen van leningen die op de Site worden verstrekt of ontvangen, en moedigt u aan uw eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen om uw eigen situatie te bestuderen.

5. Bewijsovereenkomst

De aanvaarding van de TOS langs elektronische weg heeft tussen de partijen dezelfde bewijskracht als de overeenkomst op papier.

De geautomatiseerde registers die in de computersystemen worden bijgehouden, worden onder redelijke veiligheidsvoorwaarden bewaard en worden beschouwd als bewijs van de communicatie tussen de partijen.

De archivering van contractuele documenten wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijsstuk kan worden overgelegd.

6. Leningovereenkomsten

6.1. ondertekening van leningscontracten door kredietverstrekkers

Door het ondertekenen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt u als kredietgever dat de ondertekening van de leencontracten die u op het platform october.eu zal laten afsluiten, gebeurt volgens de hieronder beschreven stappen, en erkent u dat het gaat om een eenvoudige elektronische handtekening in de zin van artikel 1316-4 2de lid van het Burgerlijk Wetboek :

 • 1ste fase - Registratie op de Site in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1 van deze CGU ;
 • 2e stap - Selectie van het project en het geïnvesteerde bedrag
 • Stap 3 - Een samenvatting van de essentiële elementen van de transactie wordt u gecommuniceerd tijdens het ondertekeningsproces en wij zullen u vragen om u opnieuw aan te sluiten bij de TOS, om het leencontract te aanvaarden door het vakje "valideren" aan te vinken en zo uw bereidheid uit te drukken om het contract te ondertekenen. Het contract is toegankelijk en downloadbaar op de Site in uw persoonlijke ruimte.
 • 4e stap - Verificatie van uw identiteit: u ontvangt een handtekeningcode per SMS die u op de Site in het juiste veld moet invoeren om de handtekening te voltooien en uw toestemming voor het afsluiten van de transactie volledig uit te drukken.

Zie een voorbeeld van een leencontract.

6.2. het beheer van de inning van de Finsquare-leningscontracten

Na de overname van Invex (onder de commerciële naam Finsquare) door October SA, is October Factory verantwoordelijk voor de minnelijke schikking van de schulden die aanvankelijk door Invex werden bemiddeld.

In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de kredietnemer in het kader van de leningsovereenkomsten, verzekert (of laat verzekeren) October Factory, voor rekening van de kredietverstrekkers, de minnelijke of gerechtelijke invordering van de leningen en zal de nodige stappen ondernemen (of laten ondernemen) om de leningen te recupereren en, indien nodig, de afgesloten verzekeringspolissen te activeren.

October Factory zorgt voor de minnelijke schikking voor alle geldschieters van hetzelfde project.

Voor elke actie die zij in dit verband zal ondernemen, zal October Factory haar bevoegdheid om in naam en voor rekening van de kredietverstrekkers te handelen met betrekking tot hetzelfde project en de rechten van de kredietverstrekkers ten aanzien van de kredietnemer specificeren, in het bijzonder elke verklaring van vorderingen in het kader van de collectieve procedure van de kredietnemer.

Oktober Factory kan alle akten, documenten, contracten met betrekking tot de leningen die het project gefinancierd hebben, evenals de afgesloten verzekeringspolissen en de informatie die ze bevatten, gebruiken voor de acties die nodig zijn voor de invordering van de leningen, binnen de grenzen van de vertrouwelijkheidsclausules die daarin kunnen worden vastgelegd en de dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen.

October Factory is gemachtigd om in naam en voor rekening van de kredietverstrekkers te heronderhandelen en eventuele aanpassingen van de leningen te aanvaarden en alle voor deze heronderhandeling noodzakelijke akten te ondertekenen, op voorwaarde dat deze heronderhandeling het naar het oordeel van October Factory mogelijk maakt het herstel te versnellen of te verbeteren of een verslechtering of verlies van de nominale waarde van de leningen te voorkomen, op voorwaarde dat de kredietverstrekkers vooraf op de hoogte worden gebracht van de aldus voorgestelde aanpassingen.

In verband met deze invorderingsmaatregelen en eventuele heronderhandelingen moet October Factory ervoor zorgen dat zij altijd handelt in wat zij in het belang acht van alle geldschieters van het project van de lener.

Oktober Factory verklaart dat zij alle door de toepasselijke regelgeving vereiste formaliteiten heeft vervuld om geldig gemachtigd te zijn tot minnelijke invordering van schuldvorderingen voor rekening van derden, met name in Frankrijk, de in de artikelen L. 124-1 en R. 124-1 tot en met R. 124-7 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (codificerend decreet nr. 96-1112 van 18 december 1996 tot regeling van personen die overgaan tot minnelijke invordering van schuldvorderingen voor rekening van derden). Oktober Factory verbindt zich ertoe om tijdens de duur van haar invorderingsmandaat voor leningen de nodige formaliteiten en vergunningen te handhaven die haar in staat stellen de activiteit van minnelijke invordering voor rekening van derden uit te voeren in overeenstemming met de in het betrokken rechtsgebied geldende regelgeving.

6.3. overdracht van vorderingen

Wij willen de aandacht van de particuliere kredietverleners vestigen op het feit dat de overdracht van vorderingen, met name tussen particulieren, in elk land strikt gereglementeerd of zelfs verboden is en dat het daarom raadzaam is om de toepasselijke regelgeving van geval tot geval te controleren. Indien u besluit om uw vorderingen aan een derde partij over te dragen, willen wij u erop wijzen dat deze overdracht niet in aanmerking kan worden genomen op het oktober-platform: oktober zal uw portefeuille niet kunnen wijzigen en de leningen zullen tegen oktober verder worden beheerd alsof ze nog steeds aan u toebehoren, wat betekent dat u de financiële stromen naar de cessionaris van uw vorderingen zelf zult moeten heroriënteren.

Wij informeren individuele kredietverstrekkers dat institutionele beleggers die in dezelfde projecten investeren een lichter juridisch kader hebben onder het Franse recht om de overdracht van hun vorderingen uit te voeren vanwege het professionele karakter van deze vorderingen.

7. Informatie op de site

7.(1) Algemene bepalingen

Wij streven ernaar u te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie. Aangezien de overdracht van gegevens en informatie via het internet echter technisch onbetrouwbaar is, kunnen wij de juistheid van alle informatie op deze Site niet garanderen en nemen wij geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke informatie.

Bovendien herinneren wij u eraan dat er onnauwkeurigheden of omissies kunnen voorkomen in de informatie die beschikbaar is op deze Site, met name als gevolg van het binnendringen van derden. Wij nodigen u uit om ons op de hoogte te stellen van eventuele onnauwkeurigheden of omissies op het volgende adres: [email protected]

De informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld, dient uitsluitend ter informatie en vormt in geen geval een uitnodiging tot het sluiten van een contract, tot het geven van advies of tot het doen van aanbevelingen, van welke aard dan ook. In het bijzonder geeft het IFP van oktober geen enkel financieel of fiscaal advies.

Voor elk advies wordt de Gebruiker uitgenodigd contact op te nemen met zijn of haar gebruikelijke adviseurs, met name in juridische en fiscale zaken.

Oktober kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit informatie op deze Site.

7.2. hypertekstlinks

De op deze Site geplaatste hyperlinks kunnen u naar websites leiden die door derden worden gepubliceerd en waarvan wij de inhoud niet controleren. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks op deze Site uitsluitend zijn opgenomen om uw navigatie op het internet te vergemakkelijken, is de raadpleging van sites van derden uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid.

Als u bovendien hypertekstlinks naar deze Site wilt maken, moet u eerst een autorisatieverzoek aan ons richten op het volgende adres: [email protected]

8. Afsluiting van uw oktober-account

8.1 Op verzoek van een gebruiker.

Wanneer de gebruiker partij is bij een of meer openstaande leningen, is afsluiting van zijn Oktoberrekening niet mogelijk. In afwijking van artikel 18 lid 1 van de Lemon Way TOS kan de Betaalrekening niet op verzoek van de houder worden beëindigd.

Indien de gebruiker van de Site niet of niet langer partij is bij een of meer leningsovereenkomsten als belegger of lener, kan hij te allen tijde zijn Oktoberaccount sluiten. Het sluiten van uw Oktoberaccount zal leiden tot de teruggave, indien van toepassing, van de bedragen die op uw Oktoberaccount staan. Door uw Oktoberaccount te sluiten, erkent u dat :

 • heeft u geen toegang meer tot de gegevens op uw Oktoberaccount;
 • u zult niet langer profiteren van de informatie en mogelijkheden die beschikbaar zijn op de Site;
 • u zult geen toegang meer hebben tot de diensten die door de Site worden aangeboden.

Om uw Oktober Account te sluiten, moet u een e-mail sturen van uw e-mailadres naar [email protected] met vermelding van uw wens om uw Oktober Account te sluiten. Eventuele fondsen die nog op uw Oktober Account staan kunnen alleen worden overgemaakt naar de bank of de postrekening die u ons heeft opgegeven toen u zich registreerde. Binnen 30 dagen ontvangt u een bevestigingsmail van Oktober ter bevestiging van de sluiting van uw Oktober Account.

8.2 Op verzoek van de aanbieder van betalingsdiensten.

Overeenkomstig artikel 18 lid 2 van de Lemon Way TOS kan de Betaalrekening van de Gebruiker op verzoek van Lemon Way worden beëindigd. In dat geval zal ook de Oktoberrekening van de Gebruiker worden afgesloten, ook al is de Gebruiker met uitstaande leningen bezig.

Oktober gaat dan als volgt te werk:

 • De leningen van de Gebruiker worden tegen oktober teruggekocht tegen de volgende waarde
  • Aan hun uitstaande hoofdsom voor leningen waarvoor geen sprake is van een lopend betalingsincident.
  • Voor alle andere situaties zal in oktober een korting van 40% tot 100% van de uitstaande hoofdsom op de aflossingswaarde van de positie op discretionaire basis worden toegepast.
 • In oktober zal u een voorstel doen om de vorderingen en leningen terug te kopen
  • Als u dit accepteert, wordt er tussen oktober en u een opdrachtovereenkomst getekend. De bedragen worden dan op uw Oktoberaccount gecrediteerd. De Gebruiker zal het beschikbare saldo op zijn Oktoberaccount moeten debiteren. Na deze overdracht zal Oktober de account na kennisgeving per e-mail sluiten.
  • Als u het aflossingsvoorstel weigert, zal oktober de rekening sluiten na kennisgeving per e-mail. U zult nooit worden gecrediteerd met de terugbetalingen van de kredietnemers.

8.3 Bij besluit van oktober

De sluiting van een Oktoberrekening of de blokkering ervan (de onmogelijkheid om een Oktoberrekening uit te lenen of te herladen met behoud van de mogelijkheid om te debiteren en toegang te krijgen tot het fiscale overzicht ervan) kan worden uitgesproken tegen oktober in geval van :

 • Abnormale werking van de rekening,
 • Ernstig verwerpelijk gedrag van de Klant, in het bijzonder fraude,
 • Weigering om te voldoen aan een essentiële informatieverplichting,
 • Weigering om informatie te verstrekken,
 • Verstrekking van valse of onnauwkeurige documenten.
 • Rekening inactief (ongebruikt en met een nulsaldo) gedurende meer dan een jaar

Redenen voor de beoordeling in oktober zijn onder meer

 • indien de houder niet heeft voldaan aan de bepalingen van deze TOS,
 • indien de Registrant in oktober onjuiste, verouderde of onvolledige identificatiegegevens heeft verstrekt,
 • in geval van een risico op fraude, witwassen van geld of financiering van terrorisme of een risico dat de veiligheid van de Oktoberrekening kan aantasten,
 • indien de Payment Service Provider een groot aantal terugbetalingen ontvangt, Bestellingen annuleert of ongeoorloofde Bestellingen betwist.

Deze beslissing wordt gemotiveerd en op enigerlei wijze aan de Gebruiker meegedeeld. De reactivering van het Oktoberaccount is ter discretie van de maand oktober.

Oktober heeft het recht om aanvullende documenten op te vragen en om na analyse een gunstig advies uit te brengen voor het verdere gebruik van de Oktober Account door de klant. Indien er een nieuw abnormaal gedrag wordt vastgesteld op dezelfde Oktober Account dan zal er een automatische en definitieve blokkering van de Account plaatsvinden.

9. Intellectueel Eigendom

De Site en elk van de elementen waaruit deze bestaat (zoals merken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

De ontwikkeling van deze Site heeft aanzienlijke investeringen en gezamenlijke werkzaamheden van onze teams met zich meegebracht. Om deze reden, en tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, verlenen wij u geen ander recht dan het raadplegen van de Site voor uw strikt persoonlijk en privégebruik.

Elk gebruik, elke reproductie of voorstelling van de Site (geheel of gedeeltelijk) of van de elementen waaruit deze bestaat, op welke drager dan ook, voor andere doeleinden, met name commerciële, is niet toegestaan.

10. Verwijzing naar

Bij wijze van uitzondering kunnen wij u uitdrukkelijk toestemming geven om de Site geheel of gedeeltelijk te reproduceren en/of te vertegenwoordigen, op bepaalde media. Elke aanvraag voor een dergelijke toestemming moet eerst bij ons worden ingediend op het volgende adres: [email protected] of oktober, 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs.

11. Klachten

11.1. u bent een particuliere geldschieter

Eventuele klachten dienen te worden gericht aan de klachtenafdeling van het IFP van oktober, waarvan de contactgegevens als volgt zijn: oktober, Service réclamations, 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs, 01.82.83.28.00, e-mail: [email protected] De centralisatie van de klachten tegen oktober IFP wordt uitgevoerd in het kader van zijn opdracht als tussenpersoon in de financiering van het eigen vermogen, en kan geenszins worden gelijkgesteld met de levering tegen oktober IFP van welke adviesdienst dan ook met betrekking tot de projecten die op de Site voorkomen, noch met enige verbintenis om de terugbetaling door de geldschieters op de Site te garanderen.

Als u niet tevreden bent met het antwoord van onze dienst of als er binnen 2 maanden geen antwoord is, kunt u de zaak voorleggen aan de consumentenombudsman die is gekozen door de vereniging Financement Participatif France waarvan ons platform lid is - MEDIATION-NET Consommation :

 • Op de website van de bemiddeling www.mediation-net-consommation.com (tabblad gewijd aan consumenten)
 • Per post: MEDIATION-NET Consommation, 34 rue des Epinettes 75017 Parijs

De door de bemiddelaar voorgestelde oplossing is niet bindend voor de partijen, die te allen tijde vrij blijven om het bemiddelingsproces te verlaten.

Consumentenbemiddeling :

 • geldt alleen voor individuele medewerkers;
 • is beperkt tot de relaties tussen financiers en platforms (met uitzondering van de relaties met een projectleider of een aanbieder van betalingsdiensten)

Bij gebrek aan een minnelijke schikking legt de meest zorgvuldige partij de zaak voor aan de bevoegde rechtbanken.

11.2. u bent een professionele lener of geldschieter

Oktober Factory's claims management procedure is hierbeschikbaar.

11.3. u bevindt zich niet in een hierboven genoemd geval

In alle andere gevallen kunt u uw klacht sturen naar [email protected]

12. Wijziging van de site en voorwaarden

Wij kunnen de inhoud en de informatie op deze Site en deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe wet- en/of regelgeving die van toepassing is en/of om de Site te verbeteren. Eventuele wijzigingen zullen in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgenomen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de site betekent dat u de gewijzigde TOS accepteert.

Datum van laatste wijziging van de TOS: 15 december 2021