Algemene voorwaarden October

Wij heten u welkom op october.eu en app.october.eu (hierna de "Site").

De site wordt gepubliceerd door October SA (RCS Paris 804 264 174), 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs

Directeur van de publicatie: Olivier Goy - Voorzitter

E-mailadres: [email protected]

De secties die zijn voorbehouden aan kredietnemers (onder de directories fr.october.eu/emprunter en app.october.eu/requests) en de sectie die is voorbehouden aan professionele beleggers (onder de directory fr.october.eu/institutional) worden aangeboden door October Factory (RCS Paris 823 469 846), een maatschappij voor portefeuillebeheer die door de Autorité des Marchés Financiers is erkend onder nummer GP16000030. In overeenstemming met de regelgeving is het bezoldigingsbeleid van het personeel van October Factory op schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij October Factory.

De andere secties worden aangeboden door October IFP (RCS Paris 808 353 155), geregistreerd als intermediair in participatieve financiering bij het Organisme pour le unique registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), onder het nummer 15000364. October IFP is agent voor de betalingsdiensten van Lemon Way onder het nummer 69593 in het REGAFI-register.

De Site wordt gehost door OVH (RCS Lille Métropole 424 761 419), Société par actions simplifiée, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk en Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze AV is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Het surfen op de Site is onderworpen aan de geldende Europese en Franse wet- en regelgeving en aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "AGV").

Hierna verwijst oktober naar October SA en haar dochterondernemingen.

1. Toegang tot de site

1.1. algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot alle functies van de Site en deze te gebruiken, moet u meerderjarig zijn of minderjarig met toestemming van de ouders, niet worden beschouwd als een "US person" zoals gedefinieerd door de Amerikaanse belastingautoriteiten, een bankrekening hebben in de eurozone, een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer.

De toegang tot bepaalde delen van de Site vereist het gebruik van persoonlijke toegangscodes. In dit geval is het uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te treffen om het geheim van deze codes te verzekeren. U kunt ze op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze delen kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van de genoemde codes te voorkomen. Wij nodigen u uit om ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u zich bewust zou kunnen zijn.

U erkent dat de gegevens die u ons verstrekt en die zijn opgeslagen in onze informatiesystemen juist zijn en een bewijs vormen van uw identiteit. Wij zouden het op prijs stellen als u ons op de hoogte zou willen brengen van eventuele wijzigingen in deze gegevens.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Site op te schorten. In dat geval zullen wij u zo snel mogelijk informeren.

Hoewel wij ons best doen om de Website te allen tijde toegankelijk te houden, kunnen wij niet garanderen dat de toegang te allen tijde beschikbaar zal zijn, en de toegang tot de Website kan worden onderbroken voor onderhoud, updating of enige andere reden die buiten onze macht ligt, zonder dat October hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het surfen op de marktplaats is volledig beveiligd (SSL - https).

1.2 Registratie van individuele uitleners

1.2.1 Pre-registratie - Stap 1: Validatie van de AV

Voordat u toegang kunt krijgen tot de lijst van projecten die op de site beschikbaar zijn, moet u :

Pre-registratie (door uw naam, voornaam, e-mailadres op te geven en een wachtwoord te kiezen dat uit minstens 8 tekens moet bestaan, waarvan 1 cijfer);

Valideer deze Algemene Voorwaarden van de Site, evenals de Algemene Voorwaarden van de Betalingsdienstaanbieder en/of Elektronisch Geldverstrekker of enige door het Platform gemandateerde tussenpersoon die op de Site verschijnen op het adres en.october.eu/cgupsp door het daartoe bestemde vakje aan te vinken;

Bevestig uw e-mailadres door te klikken op de link in de e-mail die u na uw voorinschrijving hebt ontvangen.

In dit stadium wordt u automatisch ingeschreven om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen waarin de nieuwe projecten worden voorgesteld die op de Site beschikbaar zijn, evenals de evolutie van de lopende projecten. Indien u zich wenst uit te schrijven voor deze nieuwsbrief, volstaat het om dat te doen wanneer u de eerste brief ontvangt, door te klikken op de link die in deze brief is opgenomen.

Na deze stap heeft u de keuze om verder te gaan met uw registratie of om de site te doorzoeken om projecten te ontdekken die gefinancierd kunnen worden...

1.2.2 Preregistratie - Stap 2: Beveiliging, authenticatie met twee factoren en eenvoudige elektronische handtekening

U wordt om enkele aanvullende gegevens gevraagd, waaronder uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer.

Het proces van investering en eenvoudige elektronische ondertekening van de leningscontracten op de Site vindt plaats via een beveiligde sessie (SSL - https) met twee-factor authenticatie in 2 stappen:

 • De eerste verificatiestap wordt uitgevoerd met behulp van uw e-mail en wachtwoord;
 • De tweede stap wordt uitgevoerd door het versturen van een SMS naar uw mobiele telefoon met een handtekeningcode die u op de Site moet invoeren om uw preregistratie te valideren en uw volledige instemming met de AV van de Site te betuigen.

1.2.3 Registratie: KYC-proces (Know Your Customer) - Verificatie van uw identiteit

Aangezien October IFP een bemiddelingsactiviteit uitoefent op het gebied van participatiefinanciering, is de site onderworpen aan de geldende regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Om deze reden moet u, alvorens toegang te krijgen tot alle functies van de Site, en in het bijzonder om te beleggen in overeenstemming met artikel 2 van deze Voorwaarden, de volgende 3 documenten downloaden:

 • Kopie van een van de volgende 3 soorten identificatiedocumenten
  • Geldig paspoort (bladzijden 2 en 3) in kleur
  • Geldige nationale identiteitskaart (voor/achter) in kleur
  • Verblijfsvergunning (voor- en achterkant) geldig in kleur
 • Fiscale woonplaats voor natuurlijke personen (een kopie van een van de volgende documenten)
  • Waterrekening (minder dan 3 maanden oud) ;
  • Elektriciteitsrekening (minder dan 3 maanden oud) ;
  • Gasrekening (minder dan 3 maanden oud);
  • Factuur voor vaste, mobiele of internettelefonie op uw adres (minder dan 3 maanden oud);
  • Raadsbelasting (kan van 01/11 tot 30/04 worden verzonden) ;
  • Onroerende voorheffing of voorlopige derdenheffing (kan van 01/10 tot 31/03 worden verzonden);
  • Huurbewijs van een instelling (minder dan 3 maanden oud).
 • Een bank- of postrekeningafschrift

Deze verificatiefase is volledig manueel en kan tot 2 werkdagen in beslag nemen.

Elke valse of onregelmatige aangifte kan het voorwerp uitmaken van een specifieke behandeling om fraude te voorkomen.

1.2.4 Financiering van uw oktoberrekening

Voordat u kunt beleggen op de Site in overeenstemming met artikel 2 van deze AV, moet u uw Oktoberrekening financieren met een creditcard (tot € 1.000 per transactie, met een limiet van € 2.000 over 30 dagen) of via een bankoverschrijving.

1.2.5 Overeenstemmingstest

Aan het einde van het verificatieproces wordt u gevraagd een meerkeuzevragenlijst te beantwoorden (geschatte tijd van voltooiing: 1 minuut) om uw investeringsvermogen en geschiktheid om op de site te investeren, te bevestigen.

1.3 Kredietnemer Registratie

1.3.1 Test gratis en zonder verplichting of uw onderneming in aanmerking komt voor financiering op oktober

U kunt testen of uw onderneming in aanmerking komt voor financiering op oktober door te klikken op de volgende link: https://fr.october.eu/emprunter/. Hiervoor hoeft u alleen het registratienummer van uw onderneming, het gewenste financieringsbedrag en het doel van de financiering op te geven.

Om het resultaat van uw subsidiabiliteitstest te ontvangen, zal u worden gevraagd u in te schrijven en met name uw e-mailadres en de financieringsbehoefte te verifiëren.

1.3.2 Samenstelling van het financieringsdossier en analyse

De samenstelling van het financieringsdossier gebeurt hoofdzakelijk manueel en vereist de toezending van de volgende documenten (zonder dat deze lijst limitatief is):

 • De laatste 3 belastingaangiften (bijlagen 1 tot en met 17)
 • De lijst van uw bestaande schulden

Een analist zal zo spoedig mogelijk per e-mail en telefoon contact met u opnemen om uw project te bekijken en uw behoeften beter te begrijpen. De analist kan indien nodig om aanvullende documenten vragen om zijn of haar analyse voor te bereiden, die vervolgens formeel zal worden voorgelegd aan het kredietcomité van October Factory.

De duur van dit proces varieert en bedraagt gemiddeld 4 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de aard van het dossier en de snelheid van de uitwisselingen.

Na validering door het comité van oktober-fabriek wordt het financieringsverzoek toegezonden aan het IFP van oktober, dat beslist of het in aanmerking komt voor participatieve financiering.

1.3.3 KYC-proces (Know Your Customer) - Verificatie van de identiteit van Uw Vennootschap en van de identiteit van de Bestuurder(s) die gemachtigd is (zijn) de Vennootschap te verbinden

October Factory is onderworpen aan de geldende regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om die reden zal parallel met de kredietanalyse de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van de operatie en van de bedrijfsleiders moeten worden gevalideerd.

Elke valse of onregelmatige aangifte kan het voorwerp uitmaken van een specifieke behandeling om fraude te voorkomen.

1.3.4 Aanvaarding van het Leningaanbod / Elektronische Handtekening

Het besluit van het Kredietcomité van de Oktoberfabriek is gebaseerd op een analyse waarbij rekening wordt gehouden met meerdere factoren (een uitleg van ons analyseproces is hier beschikbaar). In geval van goedkeuring door het Kredietcomité van de Oktoberfabriek, wordt de financieringsaanvraag doorgestuurd naar October IFP, die al dan niet bevestigt dat het project in aanmerking komt voor de participatieve financiering en op basis daarvan de financiering van het project door de individuele kredietverstrekkers op de site weigert of aanvaardt. U erkent de soevereiniteit van het Kredietcomité van de Oktoberfabriek in de besluitvorming over de goedkeuring of weigering van de financiering van uw project, en dat het besluit van weigering niet de verantwoordelijkheid van Octoberfabriek inhoudt.

In het geval van een positieve reactie van onze kant, kan uw project pas online worden gezet na ondertekening van onze Kredietnemersovereenkomst. De Kredietnemersovereenkomst bevat de lijst met informatie die u hebt verstrekt tijdens de stappen die zijn beschreven in de paragrafen 1.3.1 tot en met 1.3.4 hierboven van deze Voorwaarden, de belangrijkste kenmerken van de lening (bedrag, looptijd, rentevoet, kosten en provisies, geschatte TEG), evenals de wettelijke voorwaarden van de online publicatie van uw project op de Site.

De lenersovereenkomst moet door u worden gecontroleerd en handmatig of elektronisch worden ondertekend.

Door de Kredietnemersovereenkomst en het mandaat in de aanhangsels te ondertekenen, machtigt u het IFP formeel om namens u de meervoudige kredietovereenkomsten van de kredietgevers elektronisch te ondertekenen.

2. Gebruik van de site

Wij herinneren u eraan dat het gebruik van de Site veronderstelt dat u over de nodige hardware en software beschikt om het Internet te gebruiken.

Bovendien herinneren wij u eraan dat, aangezien het internet de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten niet garandeert, wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor fouten, weglatingen, schrappingen, vertragingen, storingen (met name als gevolg van virussen) van communicatielijnen, computerhardware en -software waarover wij geen controle hebben, of voor enig ongeoorloofd gebruik van, of schade aan, enige inhoud die u op deze Site zou publiceren.

In de beveiligde zones kunt u investerings- of leenmogelijkheden bekijken en dus ofwel aan bedrijven lenen of van particulieren lenen.

U verbindt zich ertoe de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld uitsluitend te gebruiken om te bepalen of u een financiering aanvraagt of verkrijgt.

U stemt er verder mee in om Oktober te vrijwaren voor alle schade die direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van de dienst.

De volgende bepalingen worden uitdrukkelijk onder uw aandacht gebracht. Door deze Site te gebruiken, zult u niet

 • inhoud te verspreiden die schadelijk, lasterlijk, ongeoorloofd of kwaadwillig is, inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer of op de publiciteitsrechten, of aanzet tot geweld of tot rassen- of etnische haat
 • de Site te gebruiken voor politieke, propagandistische of proselitiserende doeleinden
 • reclame- of promotie-inhoud te publiceren;
 • informatie of inhoud te verspreiden die beledigend kan zijn voor jongeren;
 • illegale activiteiten te ontplooien, met name activiteiten die inbreuk maken op de rechten van eigenaars van software, merken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz;
 • het gebruik van een lasterlijke, kwaadaardige, privacyschendende of beeldschendende identificatiecode, het aanzetten tot geweld of tot rassen- of etnische haat.

Oktober is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van deze Site.

2.1 Diensten aangeboden op de Site

2.1.1 U wenst te lenen op de Site

De geldschieters die op de website van oktober investeren, zijn natuurlijke personen die meerderjarig zijn.

De oktoberrekening is een rekening waarmee u uw spaargeld eenvoudigweg kunt beleggen in leningen die door Franse bedrijven zijn uitgegeven.

U kunt een oktoberrekening openen vanaf 50 euro en vanaf 20 euro lenen aan een aantal bedrijven die door ons team van analisten zijn geselecteerd.

U kiest de bedrijven die u bevallen, en in een paar klikken leent u en elke maand ontvangt u de betalingen van de bedrijven waaraan u hebt geleend.

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van onze Betalingsdienstaanbieder en/of Elektronisch Geldverstrekker of enige door het Platform gemandateerde tussenpersoon, die te vinden zijn op de Site op en.october.eu/cgupsp en die de werking beschrijven van de betalings- en terugbetalingsoperaties die op uw Oktoberrekening kunnen worden uitgevoerd.

Wij herinneren u eraan dat het lenen van geld aan kleine en middelgrote ondernemingen het risico inhoudt dat de geleende bedragen geheel of gedeeltelijk verloren gaan, en dat u de geleende bedragen moet vastzetten voor de duur van de lening. Wij nodigen u uit uw spaargeld te diversifiëren over een groot aantal projecten om het risico van wanbetaling (en verlies) op een bepaald project te compenseren. Diversificatie is een fundamenteel punt voor elke investeerder op een platform voor leningen.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om erover na te denken en de op de Website ter beschikking gestelde documentatie aandachtig te lezen en alle informatie die u nuttig acht te controleren alvorens een beslissing te nemen.

October IFP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële en fiscale gevolgen van de leningen die u op de Site verstrekt, en herinnert u eraan dat u het volledige initiatief en de volledige verantwoordelijkheid behoudt voor de keuzes van de toekenning van de leningen die u op de Site maakt.

2.1.2 U wenst te lenen op de Site

U bent een onderneming die in Europees Frankrijk is gevestigd en bij het handels- en vennootschapsregister is ingeschreven, en die ten minste twee boekjaren heeft afgesloten.

U hebt een professionele lening nodig om een specifiek project te financieren, snel en zonder tegenpartij.

U stemt ermee in October Factory te voorzien van waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie over uw project en de situatie van uw bedrijf, zonder weglatingen, met het oog op het bestuderen van uw aanvraag en vervolgens voor de informatie gepubliceerd op de Site.

Wij nodigen u uit kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van onze Betalingsdienstaanbieder en/of Elektronisch Geldverstrekker of enige door het Platform gemandateerde tussenpersoon, die te vinden zijn op de Site op fr.october.eu/cgupsp en die de werking beschrijven van de betalings- en terugbetalingsoperaties die op uw Oktoberrekening kunnen worden uitgevoerd.

Wij herinneren u eraan dat het lenen van geld van het publiek een risico van overmatige schuldenlast inhoudt en dat u voorzichtig moet zijn bij het bepalen van uw financieringsbehoeften en uw vermogen om terug te betalen.

Oktober geeft geen financieel advies aan leners en is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van leningen die u mogelijk via de Site ontvangt. U wordt eraan herinnerd dat u het volledige initiatief en de volledige verantwoordelijkheid behoudt voor de financiering en terugbetaling van uw project.

2.1.3 U wilt oktober met uw vrienden delen.

Elke kredietverstrekker van October heeft een unieke verwijzingscode om zijn/haar kennissen kennis te laten maken met het platform. Deze verwijzingscode werkt als volgt: als een kredietverstrekker ("verwijzer") zijn/haar code deelt met een kennis ("doorverwijzer"), ontvangen beiden een bonus van €20 als de doorverwezen persoon met de verwijzingscode een October-rekening opent en €500 leent (of €200 als de doorverwijzer een getrouwheidsvoordeel heeft genoten).

Het totale bedrag aan bonussen dat kredietverstrekkers kunnen krijgen door het platform te introduceren bij hun kennissen is gemaximeerd op €200. Zodra zij de limiet van de bonussen die zij kunnen ontvangen hebben bereikt, zullen verwijzers geen bonussen meer ontvangen. Verwijzers zullen professionele partners van October moeten worden en zullen een contract met het platform moeten ondertekenen om de voorwaarden vast te leggen waaronder zij gecompenseerd zullen worden voor het introduceren van October bij mensen die een lening willen verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven op October. Om een partnerschap met October te ondertekenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

2.2. downloadbare inhoud

Wij kunnen op deze Site inhoud beschikbaar stellen die u mag downloaden ("Downloadbare inhoud"). Door dergelijke Downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze GBV.

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Downloadbare Inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik te gebruiken, gratis, voor de duur van de bescherming van het auteursrecht. Voor elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Downloadbare Inhoud moet u uitdrukkelijk toestemming van ons krijgen.

2.3. persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van deze Site zal October persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar ons privacybeleid, dat u kunt raadplegen via de volgende link: https: //fr.october.eu/confidentialite

3. Prijsvoorwaarden

Voor informatie over de prijzen van de diensten die op de Site worden aangeboden, verwijzen wij u naar onze speciale pagina.

4. Belastingen

Bepaalde informatie over de belastingheffing op leningen door individuele beleggers wordt u verstrekt op de Site, in onze faq's. U erkent dat deze informatie uitsluitend ter informatie wordt verstrekt en geen belastingadvies vormt.

Oktober is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van leningen die op de Site zijn gemaakt of ontvangen, en u dient uw eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen om uw specifieke omstandigheden te beoordelen.

5. Bewijsovereenkomst

De aanvaarding van de TOS langs elektronische weg heeft tussen de partijen dezelfde bewijskracht als de overeenkomst op papier.

De in de computersystemen bijgehouden geautomatiseerde registers zullen onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard en als bewijs van de communicatie tussen de partijen worden beschouwd.

De contractuele documenten worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

6. Leningcontracten

6.1) Ondertekening van leningscontracten door kredietverstrekkers

Door ondertekening van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt u, als kredietgever, dat de ondertekening van de leningscontracten die u op het platform october.eu zult afsluiten, geschiedt door het volgen van de hieronder beschreven stappen, en erkent u dat het gaat om een eenvoudige elektronische handtekening in de zin van artikel 1316-4 2e paragraaf van het Burgerlijk Wetboek:

 • 1e stap - Registratie op de Site in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1 van deze AV;
 • 2e stap - Selectie van het project en het geïnvesteerde bedrag
 • stap 3 - Een samenvatting van de essentiële elementen van de transactie wordt u meegedeeld tijdens het ondertekeningsproces en wij zullen u vragen nogmaals uw instemming te betuigen met de GCU, het leencontract te aanvaarden door het aanvaardingsvakje aan te vinken en op "valideren" te klikken, waarmee u uiting geeft aan uw bereidheid om het contract te ondertekenen. Het contract is toegankelijk en downloadbaar op de Site in uw persoonlijke ruimte.
 • 4e stap - Verificatie van uw identiteit: u ontvangt per SMS een handtekeningcode die u op de Site in het daarvoor bestemde veld moet invoeren om de handtekening definitief te maken en uw volledige instemming met het sluiten van de transactie te betuigen.

Zie een voorbeeld van een leningsovereenkomst.

6.2. beheer van de inning van de leningscontracten van Finsquare en Credit.fr

Na de overname van de ondernemingen Invex (onder de handelsnaam Finsquare) en Credit.fr door October SA, is October Factory belast met de minnelijke invordering van de schulden die aanvankelijk door deze platforms werden bemiddeld.

In geval van betalingsachterstand of wanbetaling van de kredietnemer uit hoofde van de leningsovereenkomsten zorgt October Factory namens de kredietgevers voor de minnelijke of gerechtelijke invordering van de leningen en zal zij daartoe de nodige handelingen (doen) verrichten voor de invordering van de leningen en, in voorkomend geval, voor de uitvoering van de afgesloten verzekeringsovereenkomsten.

October Factory zorgt voor de minnelijke invordering ten behoeve van alle geldschieters van hetzelfde project.

Voor elke handeling die zij in dit verband verricht, zal October Factory haar bevoegdheid om op te treden in naam en voor rekening van de kredietgevers voor hetzelfde project en de rechten van de kredietgevers ten aanzien van de kredietnemer, met name elke verklaring van schuldvordering in het kader van een collectieve procedure van de kredietnemer, preciseren.

October Factory mag alle akten, documenten, contracten met betrekking tot de leningen die het project hebben gefinancierd en tot de verzekeringspolissen die zijn afgesloten en de daarin vervatte informatie gebruiken met het oog op de acties die nodig zijn voor de terugvordering van de leningen, binnen de grenzen van de vertrouwelijkheidsclausules die daarin kunnen worden bedongen en van de dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen.

October Factory is bevoegd om in naam en voor rekening van de kredietverstrekkers te heronderhandelen over en in te stemmen met aanpassingen van de leningen en alle akten te verlijden die nodig zijn voor een dergelijke heronderhandeling, wanneer een dergelijke heronderhandeling naar de mening van October Factory de inning zou versnellen of verbeteren of een verslechtering of verlies van de nominale waarde van de leningen zou voorkomen, op voorwaarde dat de kredietverstrekkers vooraf in kennis worden gesteld van dergelijke voorgestelde aanpassingen.

Bij dergelijke inningsacties en eventuele heronderhandelingen handelt October Factory steeds in het belang van alle geldgevers van het project van de leningnemer.

October Factory verklaart dat zij alle formaliteiten heeft vervuld die door de toepasselijke regelgeving worden vereist om geldig gemachtigd te zijn tot minnelijke invordering van schuldvorderingen voor rekening van derden, met name, in het geval van Frankrijk, die welke worden bedoeld in de artikelen L. 124-1 en R. 124-1 tot R. 124-7 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (codificerend decreet nr. 96-1112 van 18 december 1996 tot regeling van de personen die belast zijn met de minnelijke invordering van schuldvorderingen voor rekening van derden). October Factory verbindt zich ertoe om tijdens de volledige duur van haar mandaat voor de invordering van schuldvorderingen met betrekking tot de leningen, de formaliteiten en machtigingen te handhaven die vereist zijn om haar in staat te stellen tot minnelijke invordering van schuldvorderingen voor rekening van derden in het licht van de regelgeving die van toepassing is in het rechtsgebied waar zij actief is

6.3 Overdracht van vorderingen

Wij willen de aandacht van individuele kredietverstrekkers vestigen op het feit dat de overdracht van vorderingen, met name tussen particulieren, in elk land strikt gereglementeerd of zelfs verboden is en dat het daarom raadzaam is de toepasselijke regelgeving per geval te controleren. Indien u besluit uw vordering aan een derde over te dragen, willen wij u erop wijzen dat deze overdracht niet in aanmerking zal kunnen worden genomen op het platform van October: October zal uw portefeuille niet kunnen wijzigen en de leningen zullen door October beheerd blijven worden alsof ze nog steeds de uwe waren, wat betekent dat u de financiële stromen zelf zult moeten doorsturen naar de cessionaris van uw vordering.

Wij delen de individuele kredietverleners mee dat institutionele beleggers die in dezelfde projecten investeren, krachtens het Franse recht over een vereenvoudigd rechtskader beschikken voor de overdracht van hun schuldvorderingen, gezien de professionele aard van deze vorderingen.

7. Informatie op de website

7.1. algemene bepalingen

Wij streven ernaar u nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken. Aangezien de overdracht van gegevens en informatie op het internet technisch gezien echter slechts betrekkelijk betrouwbaar is, kunnen wij niet instaan voor de juistheid van alle informatie op deze site en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie.

Bovendien wijzen wij u erop dat de op deze site beschikbare informatie onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten, met name als gevolg van de inmenging van derden. Wij nodigen u uit ons van eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen in kennis te stellen op het volgende adres: [email protected]

De op de Site ter beschikking gestelde informatie is louter informatief en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van een contract, noch een advies of een aanbeveling van welke aard ook. In het bijzonder verstrekt October IFP geen financieel of fiscaal advies.

Voor elk advies wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met zijn gebruikelijke adviseurs, met name op juridisch en fiscaal gebied.

Oktober IFP is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit informatie op deze Site.

7.2 Hypertextkoppelingen

De hyperlinks op deze Site kunnen u leiden naar websites van derden waarvan wij de inhoud niet controleren. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks uitsluitend op deze Site zijn geplaatst om uw navigatie op het internet te vergemakkelijken, is het raadplegen van de sites van derden uw keuze en uw exclusieve verantwoordelijkheid.

Bovendien, indien u hyperlinks naar deze Site wenst te creëren, dient u ons eerst een verzoek om toestemming te sturen op het volgende adres: [email protected]

8. Sluiting van uw oktoberrekening

8.1 Op verzoek van een Gebruiker.

Wanneer de gebruiker partij is bij één of meer lopende leningen, is het sluiten van zijn Betaalrekening niet mogelijk. In afwijking van artikel 18 lid 1 van de AV van Lemon Way kan de Betaalrekening niet op verzoek van de houder worden opgeheven.

Wanneer de gebruiker van de Website geen partij (meer) is bij een of meer leningsovereenkomsten als investeerder of lener, kan hij/zij zijn/haar Oktober Account te allen tijde sluiten. Het sluiten van uw Oktober Account zal resulteren in de teruggave, indien van toepassing, van de bedragen die op uw Oktober Account staan. Door het sluiten van uw Oktober Account erkent u dat :

 • u zult niet langer toegang hebben tot de gegevens in uw Oktober Account
 • zult u niet langer toegang hebben tot de informatie en de mogelijkheden op de Site;
 • zult u niet langer toegang hebben tot de diensten die op de Site worden aangeboden.

Om uw Oktober Account te sluiten, dient u een e-mail te sturen vanaf uw e-mailadres naar [email protected] waarin u aangeeft dat u uw October Account wenst te sluiten. Eventuele resterende tegoeden op uw October Account kunnen alleen worden overgemaakt naar de bank- of postrekening die u bij de registratie aan ons heeft opgegeven. Binnen 30 dagen ontvangt u een bevestigingsmail van October waarin wordt bevestigd dat uw October Account is gesloten.

8.2 Op verzoek van de aanbieder van betalingsdiensten.

In toepassing van artikel 18 lid 2 van de AV van Lemon Way, kan de Betaalrekening van de Gebruiker op verzoek van Lemon Way worden opgezegd. In dit kader zal Lemon Way ook de Oktoberrekening van de Gebruiker opheffen, zelfs indien deze bezig is met lopende leningen.

Oktober zal dan als volgt verlopen:

 • De leningen van de gebruiker worden tegen oktober afgelost tegen de volgende waarde
  • Tegen hun uitstaande hoofdsom voor leningen waar geen lopende betalingsincidenten zijn.
  • In alle andere situaties past oktober naar eigen goeddunken een korting toe van tussen 40% en 100% van de uitstaande hoofdsom op de aflossingswaarde van de positie.
 • Zal oktober u een voorstel doen om de vorderingen en leningen terug te kopen
  • Indien u hiermee akkoord gaat, zal een overdrachtsovereenkomst worden ondertekend tussen October en u. U wordt dan gecrediteerd voor de bedragen op uw October Account. De gebruiker zal het beschikbare saldo op zijn October Account moeten debiteren. Na deze overdracht zal October de account sluiten na kennisgeving per e-mail.
  • Als u het aflossingsvoorstel weigert, sluit oktober de rekening na kennisgeving per e-mail. U zult nooit gecrediteerd worden voor de aflossingen van de leners.

8.3 Bij besluit van oktober

October kan een October Account afsluiten of blokkeren (d.w.z. u kunt geen lening verstrekken aan of geld storten op een October Account, terwijl u deze wel kunt debiteren en toegang hebt tot de belastingafrekening) in het geval van :

 • Abnormale werking van de rekening,
 • Ernstig wangedrag van de Klant, met inbegrip van fraude,
 • Weigering om te voldoen aan een essentiële informatieverplichting,
 • Weigering om informatie te verstrekken,
 • Verstrekking van valse of onjuiste documenten.
 • Inactieve rekening (zonder gebruik en met een nulsaldo) gedurende meer dan een jaar

De redenen voor de beoordeling van oktober zijn onder meer

 • indien de Rekeninghouder de bepalingen van deze TOS niet heeft nageleefd,
 • indien de Kaarthouder aan October onjuiste, verouderde of onvolledige identificatiegegevens heeft verstrekt
 • indien er een risico van fraude, witwassen van geld of financiering van terrorisme bestaat of een risico dat de veiligheid van de Oktoberrekening kan aantasten,
 • indien de aanbieder van betalingsdiensten een groot aantal terugbetalingen ontvangt, Orders annuleert of niet-toegestane Orders betwist.

Reactivering van de Oktober Account zal gebeuren naar goeddunken van Oktober.

October heeft het recht om aanvullende documentatie te vragen en om na analyse een advies uit te brengen ten gunste van het verdere gebruik van de account door de klant. Indien verder abnormaal gedrag wordt vastgesteld op dezelfde account van October, zal de account automatisch en permanent worden geblokkeerd.

9. Intellectueel eigendom

De Site en elk van zijn onderdelen (zoals merken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Voor de ontwikkeling van deze Site hebben onze teams aanzienlijke investeringen gedaan en samengewerkt. Daarom verlenen wij u, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, geen ander recht dan het recht om de Site te raadplegen voor uw strikt persoonlijk en privégebruik.

Elk gebruik, elke reproductie of weergave van de Site (geheel of gedeeltelijk) of van de elementen waaruit hij bestaat, op welke drager dan ook, voor andere doeleinden, en in het bijzonder commerciële doeleinden, is verboden.

10. Verwijzing naar

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij u uitdrukkelijk toestemming verlenen om de Site geheel of gedeeltelijk te reproduceren en/of weer te geven op bepaalde media. Elk verzoek om een dergelijke toestemming moet vooraf bij ons worden ingediend op het volgende adres: [email protected] of October, 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs.

11. Klachten

11.1. u bent een individuele kredietverstrekker

Eventuele klachten moeten worden gericht aan de klachtenafdeling van het IFP October, waarvan de contactgegevens zijn: October, Service réclamations, 94 rue de la Victoire, 75009 Paris, 01.82.83.28.00, e-mail: [email protected] De centralisatie van klachten door het IFP October vindt plaats in het kader van zijn missie als bemiddelaar in participatieve financiering, en kan in geen geval worden gelijkgesteld met het verlenen van enige adviesdienst door het IFP October met betrekking tot de projecten die op de Site verschijnen, noch met enige verplichting tot het garanderen van de terugbetaling van de op de Site vermelde kredietnemers.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze dienst of bij het uitblijven van een antwoord binnen de 2 maanden, kunt u zich wenden tot de consumentenbemiddelaar MCP Médiation:

 • Op de bemiddelingswebsite mcpmediation.org (tabblad gewijd aan consumenten)
 • Per post: MCP Médiation, 12 square Desnouettes 75015 Paris

De door de bemiddelaar voorgestelde oplossing is niet bindend voor de partijen, die te allen tijde vrij blijven om het bemiddelingsproces te verlaten.

Consumentenbemiddeling :

 • geldt alleen voor natuurlijke personen die een bijdrage leveren;
 • is beperkt tot betrekkingen tussen financiers en platforms (exclusief betrekkingen met een projecteigenaar of een aanbieder van betalingsdiensten)

Bij gebreke van een minnelijke schikking wendt de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter.

11.2. u bent een leningnemer of een professionele kredietverstrekker

De procedure voor klachtenbehandeling van October Factory is hier beschikbaar .

11.3. u niet in een van de bovenstaande gevallen verkeert

In alle andere gevallen kunt u uw klacht sturen naar [email protected]

12. Wijzigingen van de site en voorwaarden

Wij kunnen de inhoud en informatie van deze Site en deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, onder meer om te voldoen aan nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving en/of om de Site te verbeteren. Alle wijzigingen zullen in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgenomen.

U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van de Site uw aanvaarding van de gewijzigde TOS inhoudt.

Datum van laatste wijziging van de TOS: 30 augustus 2022